<kbd id='002a5fa5b1'></kbd><address id='002a5fa5b1'><style id='002a5fa5b1'></style></address><button id='002a5fa5b1'></button>

     Lost Party 2020 - regulamin compo

     Do Lost Party 2020 pozosta?o pó? roku, a ju? dzi? zosta? zaprezentowany regulamin konkursów, który b?dzie obowi?zywa? podczas tegorocznej edycji zlotu.

     Przypominamy, ?e LP to multiplatformowe party, przeznaczone dla u?ytkowników 8-bitowych komputerów, m.in. Atari, Commodore, ZX Spectrum oraz Amstrad.

     Regulamin konkursów dost?pny jest na stronie zlotu.

     Atari FontMaker 1.5

     Atari FontMaker jest dosy? wiekowym programem, a w tej wersji MatoSimi wprowadza wiele zmian, do??czaj?c narz?dzia pozwalaj?ce na nieco wi?cej ni? tylko prost? edycj? zestawu znaków. Wybrane nowo?ci:

     • Classic Windows color selector dialog replaced by Atari Color Selector dialog
     • DPI awareness fix
     • Copy/Paste now uses windows clipboard, it is based on JSON format
     • Mega Copy mode
     • New view file format (JSON based)

     Dzi?ki wy?ej wymienionemu trybowi Mega Copy mo?na tworzy? jednoekranowe mapy (tile maps) z?o?one z projektowanego obok zestawu znaków i wyeksportowa? je w kilku formatach.

     Pe?na lista zmian i plik na stronie autora.

     Altirra 3.90 - czego si? spodziewa?

     Altirra to obecnie najdok?adniejszy i nalepiej wyposa?ony emulator o?miobitowych komputerów (oraz konsoli 5200) Atari. Jego rozwój mo?na ?ledzi? na bie??co obserwuj?c wydawane wersje testowe.

     Ostatnia stabilna wersja (3.20) zosta?a wydana 23 czerwca 2019 r., warto wi?c podsumowa? najciekawsze - zdaniem redakcji - nowo?ci, które zostan? wprowadzone w kolejnym wydaniu.

     • Disk: Added full emulation for 810 Turbo and Amdek AMDC-I/II disk drives.
     • Video: Added PERITEL adapter and monochrome monitor emulation.
     • Recorder: Added options for pixel aspect ratio and frame scaling.
     • POKEY: Improved accuracy of two-tone mode timing at 1.79MHz.
     • Indus GT SIO ready sensing is now supported.
     • Major work on compatibility database support. Custom checksums replaced with SHA256, added 50Hz/60Hz tags, tapes can now be matched, fixed a bug where some tags didn't apply properly if a profile switch was involved, fixed broken delete title and quick search in the compat editor, warn on invalid aliases, UI auto-loads the external database on open if source is present, and editor window is resizable.

     Post?p prac mo?na obserwowa? na AtariAge.

     LiteDOS 3.b

     LiteDOS to minimalistyczny DOS z opcjonaln? pow?ok? DUP, który jest szczególnie polecany dla u?ytkowników, którzy lubi? mie? wi?cej miejsca na dyskietkach na swoje ulubione programy. Mo?na go równie? wykorzysta? przy w?asnych produkcjach, kiedy zale?y nam operacjach dyskowych, a pisane przez nas oprogramowanie wymaga bardzo niskiego MEMLO. LiteDOS obs?uguje dyskietki w formacie DOS 2 i 2.5 oraz MyDOS, równie? te DOS odczytuj? pliki w formacie LiteDOS.

     W tej wersji zmieniono:

     • LiteDUP is now a external file, can be loaded from any drive.
     • Loading of LZ4/hybrid-compressed executables.

     Pakiet plików mo?na pobra? ze strony projektu.

     MadPascal 1.6.3

     Nowa wersja multiplatformowego kompilatora MadPascal w nowej wersji przynosi spor? ilo?? optymalizacji generowanego kodu, a tak?e nowe biblioteki, dzi?ki którym w prosty sposób mo?na u?ywa? niestandardowych trybów graficznych.

     • poprawki, optymalizacje - SYSUTILS: Trim
     • SYSTEM: PByte, PByteArray, PWord
     • GRAPH, FASTGRAPH: TFrameBuffer, DisplayBuffer, FrameBuffer, SwitchBuffer, Scanline
     • BLIBS: unit GR10PP
     • LIB: unit GR4PP

     Kompilator pobieramy ze strony domowej.

     Atari800 v4.2.0

     Podczas ostatniego spotkania czeskiego Atari Klubu zosta?a wydana nowa wersja emulatora Atari800. Zmiany obejmuj? mi?dzy innymi:

     • Mo?liwo?? zapisywania stanu rejestrów uk?adu POKEY
     • Nowa platforma, na której mo?na uruchomi? emulator: Firebee
     • Opcjonalne ukrywanie plików z atrybutem "hidden" w interfejsie u?ytkownika
     • libatari800 (emulator Atari800 jako biblioteka)

     Co prawda Atari800 ust?puje Altirrze pod wzgl?dem mo?liwo?ci, ale niezaprzeczaln? zalet? tego projektu jest jego wieloplatformowo?? pozwalaj?ca na uruchomienie emulacji na niemal dowolnym systemie.

     Pobieramy z repozytorium.

     Silly Venture 2k19 results

     Dost?pne s? ju? oficjalne wyniki zakończonego w ten weekend Silly Venture 2k19. Lista prac prawdopodobnie by?a rekordowa, wi?c nale?y si? przygotowa? na d?ug? lektur?. Prace powoli pojawiaj? si? na Pouet.net, na paczk? od organizatorów musimy jeszcze chwilk? poczeka?.

     Download: Silly Venture 2k19 results.

     ASAP 5.0.0, RECOIL 5.0.0, xasm 3.1.1

     W ostatnich dniach pojawi?y si? aktualizacje trzech narz?dzi dzia?aj?cych na nowoczesnym sprz?cie, a dotycz?cych Atari.

     Another Slight Atari Player (ASAP) to odtwarzacz muzyki z 8-bitowego Atari w formatach SAP oraz kilku trackerów (RMT, CMC i inne). Program dzia?a pod Windows, macOS, Linuksem, Androidem oraz w przegl?darce. W nowej wersji g?ównie poprawki aplikacji Android. Program pobieramy ze strony domowej.

     Retro Computer Image Library (RECOIL) to przegl?darka grafiki ze wszystkich komputerów Atari, a tak?e konkurencyjnych maszyn, jak C64 czy Amiga. Lista przesz?o 400 otwieranych formatów plików w wersji 5.0.0 wzbogaci?a si? o kilka pozycji. Program na Androida, Windows, macOS, Linuksa i przegl?darki jest dost?pny na stronie http://recoil.sourceforge.net/ a tak?e w sklepach Android i Windows 10.

     Oba programy s? zaimplementowane w wi?kszo?ci w j?zyku ?, t?umaczonym automatycznie na C, C++, C#, Jav? i JavaScript.

     xasm to skro?ny asembler 6502 z oryginalnymi rozszerzeniami sk?adni. Program na Windows, macOS i Linuksa wraz z dokumentacj? i pe?nym kodem ?ród?owym jest zamieszczony na https://github.com/pfusik/xasm. Najnowsza wersja poprawia kilka drobnych niedogodno?ci. O 21-letniej historii projektu mo?na poczyta? w dodatku do ksi??ki "Mapa pami?ci Atari XL/XE - Dyskowe Systemy Operacyjne" w wydaniu Retronics.

     Silly Venture 2k19 na pe?nych obrotach!

     Tak, tak... do party pozosta? ju? niespe?na miesi?c, a organizacja SV nie zwalnia tempa nawet na minut?!Lada moment Gdańsk ponownie zamieni si? w stolic? mi?dzynarodowej demosceny Atari - i to od Atari 2600,po XL/XE, ST/STe/TT, Portfolio, Lynxa, Falcona, a na Jaguarze kończ?c! Lista obecno?ci przekroczy?a ju?200 uczestników i... nadal puchnie.

     Dla osób, które si? jeszcze nie zdecydowa?y przypominamy, ?e Silly Venture 2k19 odbywa si? w tym rokuw dniach od 6-go do 8-go grudnia (od pi?tku do niedzieli) w Gdańsku. Jest to ju? 11-sta edycja tej imprezy,na której spodziewani s? Go?cie Specjalni - Wojciech Zientara (niezwykle zas?u?ona posta? w ?wiecie ma?egoAtari) oraz Jochen Hippel (guru w ?wiecie demosceny i gamedevu na Atari ST).

     Na SV2k19 odb?dzie si? równie? koncert duetu NICK:T, gdzie elektronicznym sercem ca?ego instrumentariumjest ATARI STE oraz... Commodore C64C.

     I teraz co?, dos?ownie z ostatniej chwili! Na kończ?cym si? w?a?nie Demosplash 2019 party w Pittsburghu (USA), grupa Lamers zaprezentowa?a now? invitk? na SV2k19 - tym razem na platform? PC :) Mo?n? j? pobra? z serwisu POUET.NET - lub obejrze? video na YT pod tym linkiem.

     Osoby zainteresowane nabyciem koszulek z w?asnor?czn? dedykacj? od RJ Micala - wspó?twórcy obchodz?cej swójjubileusz na SV2k18 konsoli Atari Lynx proszone s? o sk?adanie zamówień ju? teraz - pozosta?o zaledwie 11 dni!Natomiast wej?ciówki VIP b?dzie mo?na naby? a? do końca listopada, w sk?ad której wchodzi m.in. nowa gra naATARI XL/XE w wersji kasetowej: "Monty On The Run" przeniesiona z C16 (jest to tzw. "Exclusive" - gra nieb?dzie sprzedawana po party!). Szczegó?y odno?nie koszulek oraz wej?ciówek znajdziecie w dziale "NEWSY" nastronie eventu.

     No i na koniec s?odka informacja - dzi?ki koledze Rafa?owi Nowaczukowi (znanemu jako Maly_Swd) na SV2k19ponownie zagoszcz? krówki z Milanówka - ubrane w papierki zaprojektowane przez mOOniego.

     To jeszcze nie koniec dobrych wie?ci - ju? wkrótce kolejne newsy zwi?zane z eventem!

     Star Vagrant - nowa gra na Atari XL/XE

     Star Vagrant zapewni wiele godzin wymagaj?cej rozrywki. Mimo ograniczonych zasobów gra oferuje 12 statków o ró?nych funkcjach. Mo?esz odwiedzi? do 25 lokalizacji w 10 ró?nych systemach i handlowa? 24 unikalnymi towarami. Ka?dy statek ma ograniczon? przestrzeń ?adunkow? i zu?ywa paliwo kwantowe, aby wykona? skok FTL.

     Zapraszamy na stron? WWW gry Star Vagrant, gdzie mo?na zapozna? si? z zawarto?ci? wersji kolekcjonerskich oraz dowiedzie? si? wi?cej o rozgrywce, a tak?e obejrze? zrzuty ekranowe z gry.

     Co? Ci? omin??o? Nie przejmuj si?, poni?ej znajduj? si? odno?niki do archiwalnych newsów. Miej jednak na uwadze, ?e to s? ARCHIWALNE wiadomo?ci i linki, które w nich wyst?puj? mog? by? ju? dawno nieaktualne.
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166
     Lotharek.pl
     Retronics

     Szukaj

     Wyszukiwarka przeszukuje zasoby atari.area, atariki oraz forum.

     Twoliner

     Momencik, uaktualniam...  .

     Pami?taj, ?eby linki do Twolinera dodawa? wy??cznie po skróceniu za pomoc? serwisu tiny.pl. Je?li co? Ciebie omin??o - skorzystaj z archiwum.

     Network

     konto

     Nie jeste? zalogowany. Zaloguj si? lub za?ó? konto

     forum

     Artyku?y

     Wywiady

     Allegro

     Jako, ?e Allegro.pl jest bardzo cz?sto odwiedzanym serwisem przez Atarowców, umiejscowi?em poni?ej wyszukiwark? produktów zwi?zanych z naszym kochanym Atari. Chcesz co? kupi? - wystarczy wpisa? w okienko poni?ej.


     Wystarczy wpisac czego szukamy i po chwili znajdujemy sie juz na Allegro.pl.